ROK 2021
DALŠÍ ROK VELKÝCH ZMĚN

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY

Prostřednictvím níže uvedeného "Formuláře - objednávky produktů" si ihned můžete objednat směrnice a souvztažnosti upravené o všechny změny pro r. 2021. Během minuty je obdržíte do Vašeho e-mailu.

NEJDE O "VZORY SMĚRNIC"; SMĚRNICE JSOU VYPRACOVÁNY SKUTEČNĚ TAK, JAK MAJÍ VYPADAT (viz ukázky).

Směrnice a Účetní souvztažnosti obsahují veškeré změny plynoucí ze schválených předpisů, platných od 1.1.2021, zejména:

Byla zapracována velká novela Zákoníku práce, která zavedla zejména sdílené pracovní místo, změnila koncepci výpočtu dovolené „přes hodiny“ podle týdenní pracovní doby, zjednodušila doručování písemností zaměstnavatelem, aj.

Do Pracovního řádu byla zapracována obsáhlá „Dohoda o výkonu práce z domova“ (dohoda o Home office); vč. návaznosti na problematiku BOZP, PO, náhrad za náklady zaměstnance při Home office, odměňování za vykonanou práci a nových povinností zaměstnavatele vůči zaměstnanci při takto vykonávané práci mimo pracoviště zaměstnavatele.

Došlo k novele Rozpočtových pravidel, pod č. 609/20 Sb.; v § 33b, upravujícím stravování, byla nově zavedena možnost poskytovat peněžitý příspěvek na stravování. Ve vazbě na to byla pod č. 612/20 Sb., novelizována i Vyhláška o FKSP, která nově umožňuje z FKSP finančně přispívat až do výše 45% z hodnoty peněžitého příspěvku na stravování. Změny byly promítnuty do Směrnice ke stravování, do Směrnice k FKSP a do Kolektivní smlouvy.

Změny plynoucí z novely Zákona o daních z příjmů pod č. 609/20 Sb., (peněžitý stravenkový paušál, zrušení superhrubé mzdy, pásmové zdanění a řada dalších změn) jsou rovněž zapracovány.

Do Směrnice ke mzdám byly zapracovány nové povinnosti ve vztahu k Zák. č. 438/20 Sb., č. 255/20 Sb., kde došlo ke změnám v předkládání vybraných tiskopisů vůči ČSSZ, a to ponovu pouze elektronicky.

Dále byla zapracována řada novel předpisů k DPH, S, Z pojištění, finanční kontrole, řada dalších menších změn uvedených přímo v jednotlivých směrnicích a v Komentáři pod danou konkrétní směrnicí. Byl rozšířen počet příkladů kontací v ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTECH.F O R M U L Á Ř
OBJEDNÁVKA PRODUKTŮ pro r. 2021
Účetní produkty pro r. 2021: směrnice, úč. souvztažnosti si objednejte prostřednictvím elektronického formuláře - zde. Na emailovou adresu, kterou si uvedete ve formuláři objednávky, Vám obratem přijdou požadované produkty i faktura.
SMĚRNICE ÚČ. JEDNOTKY PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vnitropodnikové směrnice úč. jednotky (vnitřní předpisy) obsahují 46 směrnic požadovaných kontrolními orgány (zřizovatel, finanční úřad, auditor ...). Po minimálních úpravách Vám umožní splnit povinnost účetní jednotky mít tyto směrnice vypracované a stanovit si tak vnitřní pravidla v oblasti finančního účetnictví a navazujících oblastech (ukázka zde ). Směrnice jsou vhodné pro všechny typy příspěvkových organizací: střední školy, ZŠ, MŠ, divadla, kina, sportovní zařízení, technické služby aj.
SMĚRNICE ÚČETNÍ JEDNOTKY PRO OBCE Vnitropodnikové směrnice úč. jednotky (vnitřní předpisy) obsahují 46 směrnic požadovaných kontrolními orgány (zřizovatel, finanční úřad, auditor ...). Po minimálních úpravách Vám umožní splnit povinnost účetní jednotky mít tyto směrnice vypracované a stanovit si tak vnitřní pravidla v oblasti finančního účetnictví a navazujících oblastech (ukázka zde ). Směrnice jsou vhodné jak pro velká města, tak i pro menší obce (ty si ze souboru směrnic pouze vyloučí směrnice, které se jich netýkají).
ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PRO PŘÍSP. ORG. A OBCE Program (soubor) obsahuje účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace a pro obce, platné pro r. 2021. Jde o „knížku souvztažností“ v elektronické podobě (1307 vzorových kontací), která obsahuje prakticky veškeré souvztažnosti dle Prováděcí vyhlášky č. 410/09 Sb. a dle Českých účetních standardů pro přísp. org. a obce (ukázka zde ).
SMĚRNICE ÚČ. JEDNOTKY PRO PODNIKATELE Vnitropodnikové směrnice úč. jednotky (vnitřní předpisy) pro podnikatele - zejména pro a.s., s.r.o., obsahují 39 směrnic požadovaných auditory a finančním úřadem. Po minimálních úpravách Vám umožní splnit povinnost účetní jednotky mít tyto směrnice vypracované a stanovit si tak vnitřní pravidla v oblasti finančního účetnictví a navazujících oblastech. Veškeré změny plynoucí z rozsáhlých novel daní, účetnictví, pojištění a v navazujících oblastech pro r. 2021 jsou zapracovány (ukázka zde ).
ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PRO PODNIKATELE Program (soubor) obsahuje účetní souvztažnosti pro podnikatele pro r. 2021 (1658 vzorových kontací, zejména pro a.s., s.r.o.). Jde o „knížku souvztažností“ v elektronické podobě, která obsahuje prakticky veškeré souvztažnosti dle Prováděcí vyhlášky č. 500/02 Sb. v platném znění a dle Českých účetních standardů pro podnikatele (ukázka zde ).

Z N O V U S T A Ž E N Í (OPAKOVANÉ STAŽENÍ) PRODUKTŮ, KTERÉ JSTE SI LETOS OBJEDNALI

AKTUALIZACE PRODUKTŮ KE STAŽENÍ ZDARMA

Toto menu je určeno pro dřívější zákazníky, kteří si omylem smazali objednané a již jednou do svého počítače stažené produkty – je Vám zde umožněno jejich opakované stažení - „znovustažení“.Dále je zde dřívějším zákazníkům umožněno „stáhnout si aktualizace produktů zdarma“ (zejména některé směrnice, k jejichž významné aktualizaci dochází v průběhu účetního období), pokud Vám byla tato možnost předem avizována zasláním informačního mailu, sdělením v tištěném letáku či sdělením na těchto webových stránkách.
AKTUALIZAČNÍ SERVIS Aktualizace nabízených produktů je prováděna v závislosti na změnách právních předpisů. Změny jsou do produktů promítány vždy ve stavu k 1. 1. daného roku s platností pro tento daný rok. Dřívější zákazníci mají nárok na slevu z ceny oproti ceně při prvopořízení.
ODBORNÁ SPOLUPRÁCE Směrnice jsou pro období roku 2021 aktualizovány ve spolupráci s RNDr. Ivanem Brychtou, daňovým poradcem č.1547. Oblast veřejných zakázek je aktualizována ve spolupráci s firmou Compet Consult s.r.o. (specialista na komplexní administraci celého zadávacího řízení veř. zakázek). Oblast spisové služby a archivace je aktualizována ve spolupráci s Mgr. Matuškou, specialistou v oblasti spisové služby (vedoucí oddělení předarchivní péče Státního oblastního archivu).
CENÍK PRODUKTŮ Zde jsou Vám k dispozici aktuálně platné ceny účetních produktů.
OBCHODNÍ PODMÍNKY Zde jsou Vám k dispozici aktuální Obchodní podmínky, jejichž součástí je i Ochrana osobních údajů - zásady zde.

 

 

 

© 2021