ROK 2019
DALŠÍ ROK VELKÝCH ZMĚN

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY

Prostřednictvím níže uvedeného "Formuláře - objednávky produktů" si ihned můžete objednat směrnice a souvztažnosti upravené o všechny změny pro r. 2019. Během minuty je obdržíte do Vašeho e-mailu.

NEJDE O "VZORY SMĚRNIC"; SMĚRNICE JSOU VYPRACOVÁNY SKUTEČNĚ TAK, JAK MAJÍ VYPADAT (viz ukázky).

Směrnice a Účetní souvztažnosti obsahují veškeré změny plynoucí ze schválených předpisů platných od 1.1.2019, zejména:
nový český Zákon o zpracování osobních údajů navazující na Nařízení EU-GDPR a nahrazující původní Zákon č. 101/00 Sb. o ochraně osobních údajů, dílčí novela zák. č. 134/16 Sb. o zadávání veřejných zakázek, novela Vyhlášky o finanční kontrole č. 416/04 Sb., novely daňových zákonů (daně z příjmů, DPH). Další větší změnou jsou novely Zák. č. 187/06 Sb. o nemocenském pojištění (postupně realizovaný projekt "eNeschopenky"). Novela NV č. 341/17 Sb. o platových poměrech zam. (obce+ přísp. org.). Dále řada novel předpisů k S, Z pojištění, novela Zákona č. 499/04 Sb. o archivnictví a spisové službě; řada dalších menších změn uvedených přímo v jednotlivých směrnicích a v Komentáři pod danou konkrétní směrnicí.

Informace pro uživatele směrnic pro r. 2019: ve směrnicích byly zapracovány ve stavu k 22.1.2019 návrhy několika zákonů, které se k tomuto datu nacházely v závěrečné fázi legislativního procesu krátce před jejich schválením. A s ohledem na jejich důležitost je bylo nezbytné zapracovat do Směrnic pro r. 2019. Do současné doby již byl publikován ve Sbírce zákonů původně návrh zákona 109PSP pod č. 32/19 Sb. Dále byl publikován původně návrh zákona 206PSP pod č. 80/19 Sb. Uživatelé si tedy mohou provést záměnu dočasně přidelených čísel návrhů těchto zákonů za jejich konečné označení (číslo), pod kterým byly zveřejněny ve Sbírce. Obdobně byl publikován ve Sbírce zákonů původně návrh Zákona 138PSP pod č. 110/19 Sb., a návrh zákona 139PSP pod č. 111/19 Sb.
F O R M U L Á Ř
OBJEDNÁVKA PRODUKTŮ pro r. 2019
Účetní produkty pro r. 2019: směrnice, úč. souvztažnosti si objednejte prostřednictvím elektronického formuláře - zde. Na emailovou adresu, kterou si uvedete ve formuláři objednávky, Vám obratem přijdou požadované produkty i faktura.
SMĚRNICE ÚČ. JEDNOTKY PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vnitropodnikové směrnice úč. jednotky (vnitřní předpisy) obsahují 45 směrnic požadovaných kontrolními orgány (zřizovatel, finanční úřad, auditor ...). Po minimálních úpravách Vám umožní splnit povinnost účetní jednotky mít tyto směrnice vypracované a stanovit si tak vnitřní pravidla v oblasti finančního účetnictví a navazujících oblastech (ukázka zde ). Směrnice jsou vhodné pro všechny typy příspěvkových organizací: střední školy, ZŠ, MŠ, divadla, kina, sportovní zařízení, technické služby aj.
SMĚRNICE ÚČETNÍ JEDNOTKY PRO OBCE Vnitropodnikové směrnice úč. jednotky (vnitřní předpisy) obsahují 45 směrnic požadovaných kontrolními orgány (zřizovatel, finanční úřad, auditor ...). Po minimálních úpravách Vám umožní splnit povinnost účetní jednotky mít tyto směrnice vypracované a stanovit si tak vnitřní pravidla v oblasti finančního účetnictví a navazujících oblastech (ukázka zde ). Směrnice jsou vhodné jak pro velká města, tak i pro menší obce (ty si ze souboru směrnic pouze vyloučí směrnice, které se jich netýkají).
ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PRO PŘÍSP. ORG. A OBCE Program (soubor) obsahuje účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace a pro obce, platné pro r. 2019. Jde o „knížku souvztažností“ v elektronické podobě (1250 vzorových kontací), která obsahuje prakticky veškeré souvztažnosti dle Prováděcí vyhlášky č. 410/09 Sb. a dle Českých účetních standardů pro přísp. org. a obce (ukázka zde ).
SMĚRNICE ÚČ. JEDNOTKY PRO PODNIKATELE Vnitropodnikové směrnice úč. jednotky (vnitřní předpisy) pro podnikatele - zejména pro a.s., s.r.o., obsahují 38 směrnic požadovaných auditory a finančním úřadem. Po minimálních úpravách Vám umožní splnit povinnost účetní jednotky mít tyto směrnice vypracované a stanovit si tak vnitřní pravidla v oblasti finančního účetnictví a navazujících oblastech. Veškeré změny plynoucí z rozsáhlých novel daní, účetnictví, pojištění a v navazujících oblastech pro r. 2019 jsou zapracovány (ukázka zde ).
ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PRO PODNIKATELE Program (soubor) obsahuje účetní souvztažnosti pro podnikatele pro r. 2019 (1584 vzorových kontací, zejména pro a.s., s.r.o.). Jde o „knížku souvztažností“ v elektronické podobě, která obsahuje prakticky veškeré souvztažnosti dle Prováděcí vyhlášky č. 500/02 Sb. v platném znění a dle Českých účetních standardů pro podnikatele (ukázka zde ).

Z N O V U S T A Ž E N Í (OPAKOVANÉ STAŽENÍ) PRODUKTŮ, KTERÉ JSTE SI LETOS OBJEDNALI

AKTUALIZACE PRODUKTŮ KE STAŽENÍ ZDARMA

Toto menu je určeno pro dřívější zákazníky, kteří si omylem smazali objednané a již jednou do svého počítače stažené produkty – je Vám zde umožněno jejich opakované stažení - „znovustažení“.Dále je zde dřívějším zákazníkům umožněno „stáhnout si aktualizace produktů zdarma“ (zejména některé směrnice, k jejichž významné aktualizaci dochází v průběhu účetního období), pokud Vám byla tato možnost předem avizována zasláním informačního mailu, sdělením v tištěném letáku či sdělením na těchto webových stránkách.
AKTUALIZAČNÍ SERVIS Aktualizace nabízených produktů je prováděna v závislosti na změnách právních předpisů. Změny jsou do produktů promítány vždy ve stavu k 1. 1. daného roku s platností pro tento daný rok. Dřívější zákazníci mají nárok na slevu z ceny oproti ceně při prvopořízení.
ODBORNÁ SPOLUPRÁCE Směrnice jsou pro období roku 2019 aktualizovány ve spolupráci s RNDr. Ivanem Brychtou, daňovým poradcem č.1547. Oblast veřejných zakázek je aktualizována ve spolupráci s firmou Compet Consult s.r.o. (specialista na komplexní administraci celého zadávacího řízení veř. zakázek). Oblast spisové služby a archivace je aktualizována ve spolupráci s Mgr. Matuškou, specialistou v oblasti spisové služby (vedoucí oddělení předarchivní péče Státního oblastního archivu). Směrnice k dotacím je vypracována ve spolupráci s auditorkou ing. Podhráskou, specialistkou na oblast dotací.
CENÍK PRODUKTŮ Zde jsou Vám k dispozici aktuálně platné ceny účetních produktů.
OBCHODNÍ PODMÍNKY Zde jsou Vám k dispozici aktuální Obchodní podmínky, jejichž součástí je i Ochrana osobních údajů - zásady zde.

 

 

 

© 2019