ROK 2018
DALŠÍ ROK VELKÝCH ZMĚN

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY
DŮLEŽITÁ INFORMACE - K ČETNÝM DOTAZŮM ZÁKAZNÍKŮ: součástí aktualizovaných směrnic je i zcela nová Směrnice k ochraně osobních údajů dle nového Nařízení EU - GDPR (platnost od 25.5.2018). Nadstandardní povinnosti v oblasti GDPR se týkají zejména škol a obcí.

Prostřednictvím níže uvedeného "Formuláře - objednávky produktů" si ihned můžete objednat směrnice a souvztažnosti upravené o všechny změny pro r. 2018. Během minuty je obdržíte do Vašeho e-mailu.

NEJDE O "VZORY SMĚRNIC"; SMĚRNICE JSOU VYPRACOVÁNY SKUTEČNĚ TAK, JAK MAJÍ VYPADAT (viz ukázky).
Směrnice a účetní souvztažnosti obsahují veškeré změny plynoucí ze schválených předpisů platných od 1.1.2018, zejména:
novely daňových zákonů (daně z příjmů, DPH), nové Nařízení EU – GDPR k ochraně osobních údajů. Další větší změnou je novelizace Zák. č. 373/11 Sb. a Prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu č. 79/13 Sb. k pracovnělékařským službám u zaměstnanců. Více novelami (vstupujícími i průběžně v platnost) prošel Zákon o zaměstnanosti č. 435/04 Sb. Změny jsou srozumitelně zapracovány do Směrnice ke mzdám. Dále nové NV č. 341/17 Sb. nahrazující původní č. 564/06 Sb. (obce+ přísp. org.). Pro tyto subjekty jsou do Směrnice k rozpočtovému hospodaření rovněž zapracovány důležité – postupně v platnost nabíhající zákony pod č. 23/17 Sb. (Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti) a č. 24/17 Sb. (novela rozpočtových pravidel). Dále novela zákona k zadávání veřejných zakázek, novely předpisů k S, Z pojištění a řada dalších změn uvedených přímo v jednotlivých směrnicích a v Komentáři pod danou konkrétní směrnicí.

F O R M U L Á Ř
OBJEDNÁVKA PRODUKTŮ pro r. 2018
Účetní produkty pro r. 2018: směrnice, úč. souvztažnosti si objednejte prostřednictvím elektronického formuláře - zde. Na emailovou adresu, kterou si uvedete ve formuláři objednávky, Vám obratem přijdou požadované produkty i faktura.
SMĚRNICE ÚČ. JEDNOTKY PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vnitropodnikové směrnice úč. jednotky (vnitřní předpisy) obsahují 45 směrnic požadovaných kontrolními orgány (zřizovatel, finanční úřad, auditor ...). Po minimálních úpravách Vám umožní splnit povinnost účetní jednotky mít tyto směrnice vypracované a stanovit si tak vnitřní pravidla v oblasti finančního účetnictví a navazujících oblastech (ukázka zde ). Směrnice jsou vhodné pro všechny typy příspěvkových organizací: střední školy, ZŠ, MŠ, divadla, kina, sportovní zařízení, technické služby aj.
SMĚRNICE ÚČETNÍ JEDNOTKY PRO OBCE Vnitropodnikové směrnice úč. jednotky (vnitřní předpisy) obsahují 45 směrnic požadovaných kontrolními orgány (zřizovatel, finanční úřad, auditor ...). Po minimálních úpravách Vám umožní splnit povinnost účetní jednotky mít tyto směrnice vypracované a stanovit si tak vnitřní pravidla v oblasti finančního účetnictví a navazujících oblastech (ukázka zde ). Směrnice jsou vhodné jak pro velká města, tak i pro menší obce (ty si ze souboru směrnic pouze vyloučí směrnice, které se jich netýkají).
ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PRO PŘÍSP. ORG. A OBCE Program (soubor) obsahuje účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace a pro obce, platné pro r. 2018. Jde o „knížku souvztažností“ v elektronické podobě (1250 vzorových kontací), která obsahuje prakticky veškeré souvztažnosti dle Prováděcí vyhlášky č. 410/09 Sb. a dle Českých účetních standardů pro přísp. org. a obce (ukázka zde ).
SMĚRNICE ÚČ. JEDNOTKY PRO PODNIKATELE Vnitropodnikové směrnice úč. jednotky (vnitřní předpisy) pro podnikatele - zejména pro a.s., s.r.o., obsahují 38 směrnic požadovaných auditory a finančním úřadem. Po minimálních úpravách Vám umožní splnit povinnost účetní jednotky mít tyto směrnice vypracované a stanovit si tak vnitřní pravidla v oblasti finančního účetnictví a navazujících oblastech. Veškeré změny plynoucí z rozsáhlých novel daní, účetnictví, pojištění a v navazujících oblastech pro r. 2018 jsou zapracovány (ukázka zde ).
ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PRO PODNIKATELE Program (soubor) obsahuje účetní souvztažnosti pro podnikatele pro r. 2018 (1584 vzorových kontací, zejména pro a.s., s.r.o.). Jde o „knížku souvztažností“ v elektronické podobě, která obsahuje prakticky veškeré souvztažnosti dle Prováděcí vyhlášky č. 500/02 Sb. v platném znění a dle Českých účetních standardů pro podnikatele (ukázka zde ).

Z N O V U S T A Ž E N Í (OPAKOVANÉ STAŽENÍ) PRODUKTŮ, KTERÉ JSTE SI LETOS OBJEDNALI

AKTUALIZACE PRODUKTŮ KE STAŽENÍ ZDARMA

Toto menu je určeno pro dřívější zákazníky, kteří si omylem smazali objednané a již jednou do svého počítače stažené produkty – je Vám zde umožněno jejich opakované stažení - „znovustažení“.Dále je zde dřívějším zákazníkům umožněno „stáhnout si aktualizace produktů zdarma“ (zejména některé směrnice, k jejichž významné aktualizaci dochází v průběhu účetního období), pokud Vám byla tato možnost předem avizována zasláním informačního mailu, sdělením v tištěném letáku či sdělením na těchto webových stránkách.
AKTUALIZAČNÍ SERVIS Aktualizace nabízených produktů je prováděna v závislosti na změnách právních předpisů. Změny jsou do produktů promítány vždy ve stavu k 1. 1. daného roku s platností pro tento daný rok. Dřívější zákazníci mají nárok na slevu z ceny oproti ceně při prvopořízení.
ODBORNÁ SPOLUPRÁCE Směrnice jsou pro období roku 2018 aktualizovány ve spolupráci s RNDr. Ivanem Brychtou, daňovým poradcem č.1547. Oblast veřejných zakázek je aktualizována ve spolupráci s firmou Compet Consult s.r.o. (specialista na komplexní administraci celého zadávacího řízení veř. zakázek). Oblast spisové služby a archivace je aktualizována ve spolupráci s Mgr. Matuškou, specialistou v oblasti spisové služby (vedoucí oddělení předarchivní péče Státního oblastního archivu). Směrnice k dotacím je vypracována ve spolupráci s auditorkou ing. Podhráskou, specialistkou na oblast dotací.
CENÍK PRODUKTŮ Zde jsou Vám k dispozici aktuálně platné ceny účetních produktů.
OBCHODNÍ PODMÍNKY Zde jsou Vám k dispozici aktuální obchodní podmínky.

 

 

 

© 2018