ROK 2024
DALŠÍ ROK VELKÝCH ZMĚN

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY

Prostřednictvím níže uvedeného "Formuláře - objednávky produktů" si ihned můžete objednat směrnice a souvztažnosti upravené o všechny změny pro r. 2024. Během minuty je obdržíte do Vašeho e-mailu.

NEJDE O "VZORY SMĚRNIC"; SMĚRNICE JSOU VYPRACOVÁNY SKUTEČNĚ TAK, JAK MAJÍ VYPADAT (viz ukázky).

Směrnice a Účetní souvztažnosti obsahují veškeré změny plynoucí ze schválených předpisů, platných od 1.1.2024, zejména:

Do Pracovního řádu je zapracována změna Zákoníku práce č. 262/06 Sb., který prošel rozsáhlou novelou pod č. 281/23 Sb. Část ustanovení vešla v účinnost od 1.10.2023, zbývající část pak k 1.1.2024. Většina rozsáhlých změn v oblasti informování o obsahu pracovního poměru, změn u dohod, nepřetržitého odpočinku, v oblasti práce na dálku a doručování písemností je zde podrobně rozvedena. Menší změny jsou pak ve Směrnici k CN, v Kolektivní smlouvě, Směrnici k BOZP, Směrnici k dodržování léčebného režimu.

Do Směrnice k FKSP a do Směrnice k fondům byly promítnuty příslušné změny z Konsolidačního balíčku novelizujícího desítky zákonů, vydaného pod č. 349/23 Sb.: ten zrušil Vyhl. č. 114/02 Sb., k FKSP; některá ustanovení původní Vyhlášky a jiné změny u FKSP jsou nyní v novele Zák. č. 250/00 Sb., Zák. č. 218/00 Sb. Další důležité změny jsou ve tvorbě Fondu odměn, Fondu reprodukce v SPO. Konsolidační balíček rovněž změnil osvobození nepeněžních zaměstnaneckých benefitů (např. kultura, sport, zdravotní služby). Nové režimy zdanění (resp. osvobození), S, Z, N jsou součástí aktualizace.

Do Směrnice ke mzdám byla zapracována nová úprava DPP – dohod o provedení práce, s účinností od 1.7.2024. Změny jsou zakotveny v novelách zákonů č. 582/91 Sb., č. 589/92 Sb., č. 187/06 Sb. Zastropování úlev z odvodů pro dohody o provedení práce je ve formě dvou limitů, při jejichž překročení je pak zaměstnanec případně i poplatníkem pojistného na sociální zabezpečení. Do této směrnice jsou pak promítnuty další změny v oblasti S, Z a nem. pojištění.

Rozsáhlými změnami pak prošly v rámci Konsolidačního balíčku prakticky všechny daňové předpisy; největší změny jsou pak součástí novely Zák. o dani z příjmů 586/92 Sb., dotýkající se zejména plnění pro zaměstnance.

Dále byla zapracována řada novel dalších předpisů, vč. veřejných zakázek, řada dalších menších změn uvedených přímo v jednotlivých směrnicích a v Komentáři pod danou konkrétní směrnicí.F O R M U L Á Ř
OBJEDNÁVKA PRODUKTŮ pro r. 2024
Účetní produkty pro r. 2024: směrnice, úč. souvztažnosti si objednejte prostřednictvím elektronického formuláře - zde. Na emailovou adresu, kterou si uvedete ve formuláři objednávky, Vám obratem přijdou požadované produkty i faktura.
SMĚRNICE ÚČ. JEDNOTKY PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vnitropodnikové směrnice úč. jednotky (vnitřní předpisy) obsahují 47 směrnic požadovaných kontrolními orgány (zřizovatel, finanční úřad, auditor ...). Po minimálních úpravách Vám umožní splnit povinnost účetní jednotky mít tyto směrnice vypracované a stanovit si tak vnitřní pravidla v oblasti finančního účetnictví a navazujících oblastech (ukázka zde ). Směrnice jsou vhodné pro všechny typy příspěvkových organizací: střední školy, ZŠ, MŠ, divadla, kina, sportovní zařízení, technické služby aj.
SMĚRNICE ÚČETNÍ JEDNOTKY PRO OBCE Vnitropodnikové směrnice úč. jednotky (vnitřní předpisy) obsahují 47 směrnic požadovaných kontrolními orgány (zřizovatel, finanční úřad, auditor ...). Po minimálních úpravách Vám umožní splnit povinnost účetní jednotky mít tyto směrnice vypracované a stanovit si tak vnitřní pravidla v oblasti finančního účetnictví a navazujících oblastech (ukázka zde ). Směrnice jsou vhodné jak pro velká města, tak i pro menší obce (ty si ze souboru směrnic pouze vyloučí směrnice, které se jich netýkají).
ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PRO PŘÍSP. ORG. A OBCE Program (soubor) obsahuje účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace a pro obce, platné pro r. 2024. Jde o „knížku souvztažností“ v elektronické podobě (1324 vzorových kontací), která obsahuje prakticky veškeré souvztažnosti dle Prováděcí vyhlášky č. 410/09 Sb. a dle Českých účetních standardů pro přísp. org. a obce (ukázka zde ).
SMĚRNICE ÚČ. JEDNOTKY PRO PODNIKATELE Vnitropodnikové směrnice úč. jednotky (vnitřní předpisy) pro podnikatele - zejména pro a.s., s.r.o., obsahují 40 směrnic požadovaných auditory a finančním úřadem. Po minimálních úpravách Vám umožní splnit povinnost účetní jednotky mít tyto směrnice vypracované a stanovit si tak vnitřní pravidla v oblasti finančního účetnictví a navazujících oblastech. Veškeré změny plynoucí z rozsáhlých novel daní, účetnictví, pojištění a v navazujících oblastech pro r. 2024 jsou zapracovány (ukázka zde ).
ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PRO PODNIKATELE Program (soubor) obsahuje účetní souvztažnosti pro podnikatele pro r. 2024 (1698 vzorových kontací, zejména pro a.s., s.r.o.). Jde o „knížku souvztažností“ v elektronické podobě, která obsahuje prakticky veškeré souvztažnosti dle Prováděcí vyhlášky č. 500/02 Sb. v platném znění a dle Českých účetních standardů pro podnikatele (ukázka zde ).

Z N O V U S T A Ž E N Í (OPAKOVANÉ STAŽENÍ) PRODUKTŮ, KTERÉ JSTE SI LETOS OBJEDNALI

AKTUALIZACE PRODUKTŮ KE STAŽENÍ ZDARMA

Toto menu je určeno pro dřívější zákazníky, kteří si omylem smazali objednané a již jednou do svého počítače stažené produkty – je Vám zde umožněno jejich opakované stažení - „znovustažení“.Dále je zde dřívějším zákazníkům umožněno „stáhnout si aktualizace produktů zdarma“ (zejména některé směrnice, k jejichž významné aktualizaci dochází v průběhu účetního období), pokud Vám byla tato možnost předem avizována zasláním informačního mailu, sdělením v tištěném letáku či sdělením na těchto webových stránkách.
AKTUALIZAČNÍ SERVIS Aktualizace nabízených produktů je prováděna v závislosti na změnách právních předpisů. Změny jsou do produktů promítány vždy ve stavu k 1. 1. daného roku s platností pro tento daný rok. Dřívější zákazníci mají nárok na slevu z ceny oproti ceně při prvopořízení.
ODBORNÁ SPOLUPRÁCE Směrnice jsou pro období roku 2024 aktualizovány ve spolupráci s RNDr. Ivanem Brychtou, daňovým poradcem č.1547. Oblast veřejných zakázek je aktualizována ve spolupráci s firmou Compet Consult s.r.o. (specialista na komplexní administraci celého zadávacího řízení veř. zakázek). Oblast spisové služby a archivace je aktualizována ve spolupráci s Mgr. Matuškou, specialistou v oblasti spisové služby (vedoucí oddělení předarchivní péče Státního oblastního archivu).
CENÍK PRODUKTŮ Zde jsou Vám k dispozici aktuálně platné ceny účetních produktů.
OBCHODNÍ PODMÍNKY Zde jsou Vám k dispozici aktuální Obchodní podmínky, jejichž součástí je i Ochrana osobních údajů - zásady zde.

 

 

 

© 2024