Všeobecné obchodní podmínky firmy:

ing. Vladimír Říha, účetní poradce, se sídlem Chocenice 156, 33601 Chocenice, IČ 61908584, DIČ CZ6512161084, Zápis u MÚ Nymburk, obecní ŽÚ, č.j.: 120/42556/2015/Čer, ev.č.:320810-12575-01, (dále jen „Prodávající“).

1. Všeobecná ustanovení, právní předpisy

1) Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou v souladu s ustanoveními zákona č. 89/12 Sb., Nového občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) a zákona č. 634/92 Sb., o ochraně spotřebitele (platnost pro fyzickou osobu – občana, spotřebitele) a dalších platných právních předpisů.

2) Zákazníkem internetového obchodu http://www.ucetniprodukty.cz/ je podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti (resp. ve výjimečných případech spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/92 Sb. o ochraně spotřebitele), dále jen „Kupující“.

3) Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanoveními § 1751 odst. 1) NOZ vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím internetového obchodu (internetových, webových stránek, e-shopu) prodávajícího.

4) Uzavřením kupní smlouvy Kupující vyjadřuje souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a s ceníkem produktů.

2. Kupní smlouva (objednávka, převzetí produktů, platba)

1) Návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízených účetních produktů – „Směrnic“, „Účetních souvztažností“ (a ev. jiných obdobných vzdělávacích produktů) Prodávajícím na své stránky.

2) Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká poté, co kupující vyplní na webových stránkách v Kroku č. 1 „Formulář-objednávka produktů“. Následně si v Kroku č. 2 objednacího procesu své dříve vyplněné fakturační údaje a objednané produkty zkontroluje, označí kliknutím (volba: ANO/NE), zda chce v budoucnu zasílat obchodní nabídky dodavatele na aktualizaci směrnic a souvztažností (informovaný souhlas v souladu s GDPR). Odkliknutím – přesunem z Kroku č. 2 do Kroku č. 3 pak dochází de facto k podpisu kupní smlouvy, neboť v Kroku č. 3 jsou pak kupujícímu již k dispozici (ke stažení) objednané produkty v elektronické podobě (soubory) a faktura. Kupující pak v Kroku č. 3 přejímá objednané účetní produkty – provede si jejich stažení do svého počítače a dále si vytiskne (či elektronicky do svého systému uloží) fakturu k úhradě dohodnuté kupní ceny.

3) Výše uvedeným odkliknutím do Kroku č. 3 Kupující pak vyjadřuje souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami uvedenými ve Formuláři – objednávce produktů a dále na hlavní internetové stránce.

4) Návrhem kupní smlouvy jsou pak rovněž různé marketingové akce prodávajícího v průběhu roku a to buď formou emailových nabídek, či vytištěného letáku zasílaného na poštovní – fakturační adresu Kupujícího.

5) Takto uzavřenou smlouvu lze změnit či rušit pouze na základě písemné/telefonické dohody obou stran nebo na základě zákonných důvodů.

6) Účetní produkty jsou prodávány za ceny uvedené v primární emailové nabídce na aktualizace produktů; obdobně je ceník uveden na hlavní internetové stránce a dále jsou ceny vyčísleny v prvních dvou krocích objednacího formuláře – procesu.

7) V případě prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny Prodávajícímu je účtován Prodávajícím za každý den prodlení úrok z prodlení ve výši dle § 1970 NOZ a NV č. 351/13 Sb., § 2, v platném znění.

8) Kupující bere na vědomí při uzavření kupní smlouvy, že veškeré účetní produkty odpovídají právnímu stavu k datu redakční uzávěrky, tj. k 21.1. příslušného roku. Z uvedeného pro Kupujícího plyne, že pokud si účetní produkty objedná až později v průběhu účetního období, pak – pokud v tomto mezičase byly ve Sbírce zákonů zveřejněny další novely zákonů ihned platné – tyto později po redakční závěrce publikované novelizace zákonů nemohou být zohledněny v objednaných účetních produktech (jsou součástí aktualizace až pro následující účetní období).

3. Vadné plnění

1) Práva a povinnosti plynoucí z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 NOZ. Vadným plněním se rozumí zejména z technických důvodů nedostupné produkty v Kroku č. 3 (v důsledku výpadku internetového spojení, či poškození souborů – dat při jejich stahování).

2) Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží odpovídá v této kategorii standardně nabízeným účetním produktům a rozsáhlým ukázkám z účetních produktů, které jsou Kupujícímu k dispozici – k seznámení se s potenciálně následně nakupovanými produkty na hlavní internetové stránce.

4. Účetní doklad

1) Objednací systém Prodávajícího automaticky vystavuje faktury na základě údajů vyplněných Kupujícím ve Formuláři – objednávce produktů. Za zde uvedené údaje a jejich správnost nese odpovědnost Kupující. Prodávajícím vystavený doklad-faktura obsahuje veškeré účetní náležitosti, v souladu s právním řádem ČR. Doklady jsou vystavovány v elektronické podobě k přímému tisku Kupujícím v Kroku č. 3 objednávky a dále jsou duplicitně automaticky zasílané na Kupujícím v objednávce uvedený email, vč. objednaných účetních produktů.

2) Přeplatky faktur: pokud Kupující omylem přeplatí (2x zaplatí fakturu) může kdykoli požádat o vrácení přeplatku. Přeplatek Vám bude vrácen na Vámi požadovaný účet.

5. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je součástí těchto Obchodních podmínek a ve vztazích mezi Prodávajícím a kupujícím se řídí zde uvedenými zásadami: http://www.ucetniprodukty.cz/ochrana-osobnich-udaju.html .

6. Závěrečná ustanovení

1) Případné problémy při plnění smlouvy může Kupující řešit s prodávajícím prostřednictvím emailu (riha@ucetniprodukty.cz). Rovněž je možné využít korespondenční adresu uvedenou zde v záhlaví.

2) Tyto obchodní podmínky jsou platné ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1. 1. 2019 (aktualizováno 18.8.2023).